V javnosti se je razvila debata o tem kakšne pravice imajo samozaposleni na podlagi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

V tem prispevku bom na zelo jasen in pregleden način napisal ukrepe za samozaposlene in tudi pogoje za uveljavljanje ukrepov.

Pa začniva…

Samozaposleni lahko uveljavijo naslednje pravice:

  1. po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ima samozaposleni pravico do:
  • odloga plačila prispevkov –  pogoj je, da nima neplačanih zapadlih obveznosti višjih od 50,00 EUR.
  1. po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ima samozaposleni pravice do:
  • temeljnega dohodka –  Do pomoči je upravičen tisti samozaposleni, (prvi pogoj) ki ima vsaj 25% manjši prihodek v mesecu marcu 2020 v primerjavi z mesecem februarjem 2020 ali ima vsaj 50% manjši prihodek v mesecu aprilu in maju 2020 v primerjavi z mesecem februarjem 2020 in (drugi pogoj) mu bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ni dosegel več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta drugi pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč. 
  • oprostitev plačila prispevkov – za mesec aprili in maj 2020 – na žalost veljajo isti pogoji kot za temeljni dohodek.

Glede na navedeno:

– samozaposleni, ki ne izpolnjujejo oba pogoja niso upravičeni do pomoči po ZIUZEOP. 

Želel bi opozoriti, da sem do takšne razlage prišel na podlagi jezikovne razlage zakona.

Enako stališče glede izpolnjevanja obeh pogojev je zavzela tudi FURS. Ker se razlaga ZIUZEOP spreminja in s strani FURS prihaja do novih pojasnil, se lahko zgodi, da bodo sprejeli drugačno razlago ali prakso delovanja, zato pred uveljavitvijo posameznega ukrepa preverite stališče FURS glede izpolnjevanja pogojev.

Kaj pa samozaposleni lahko naredi, če ne izpolnjuje pogojev?

V kolikor samozaposleni nima nobenega prihodka se lahko prijavi na zavod za zaposlovanje.

Poglejva kakšni so pogoji za prijavo na zavod za zaposlovanje…

Pogoji za prijavo na zavod za zaposlovanje so naslednji:

  • V skladu z Zakonom o urejanju trga dela (5. odstavek, 63. člen) samostojni podjetniki ne more uveljaviti pravice do denarnega nadomestila samo, če odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov.
  • K objektivnim razlogom za odjavo iz zavarovanja sodijo zlasti dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje, in drugi primerljivi objektivni razlogi.
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da je razglašeno pandemijo virusa mogoče uvrstiti med druge primerljive razloge za prenehanje opravljanja dejavnosti.
  • Denarno nadomestilo se samostojnim podjetnikom, ki so prenehali opravljati dejavnost zaradi pandemije, lahko prizna, vendar le ob pogoju, da imajo vsaj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih plačane prispevke za obvezno socialno varnost.

Na Zavodu lahko pridobijo podatke o plačanih prispevkih neposredno od pristojnega finančnega urada, kar nekoliko podaljša postopek od prejema vloge do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila.

Več informacij o razlagi ZIUZEOP dobite na internetni strani od FURS, in sicer na povezavi:

https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/ 

V odvetniški pisarni smo za vas pripravili obsežno razlago ZIUZEOP in pripravili pregledne tabele, ki na jasen in razumljiv način prikazujejo vse ukrepe in pogoje.

Dokument si lahko prenesete tukaj: Ukrepi v času epidemije_OPZ_V1_09.04.2020 

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs