V letu 2020 so bile vsebine na spletnem omrežju, ki govorijo o tem kako odvetniki obračunajo svoje storitve, kar 10x bolj brane od ostalih pravnih vsebin.

Mogoče je statistika iskanja odvetniških stroškov tako visoka, ker se ljudje želijo predhodno informirati o odvetniških stroških.

Kljub takšnemu zanimanju še vedno opažam, da je med ljudmi prepričanje, da so odvetniške storitve drage.

Vendar zakaj bi ljudje mislili, da so odvetniki dragi?

Povsem končnega odgovora o tem nima nobena raziskava, menim pa, da problem leži v nezavedanju ljudi o tem kakšno vrednost odvetnik prinaša ljudem in o načinu plačila odvetnika.

Sam verjamem, da je storitev odvetnika vredna veliko več, kot jo vam bo zaračunal odvetnik.

Če obrtniku naročiš izdelavo kopalnice, končni produkt vidiš na lastne oči. Storitve odvetnika pa so velikokrat povezane zgolj s svetovanjem in preventivo, kjer ne vidiš končnega produkta (razen pisnega pravnega mnenja ali tožbe), zaradi česar težko oceniš delo odvetnika.

Ker je o tem kako odvetniki obračunavajo svoje storitve veliko povpraševanja vam bom v nadaljevanju predstavil kratko pojasnilo kako odvetniki računamo svoje storitve.

Pa začniva.

Za odvetnike velja Odvetniška tarifa (OT), ki jo sprejema Odvetniška zbornica Slovenije po predhodnem soglasju ministrstva za pravosodje. To pomeni, da si odvetniki brez soglasja ministrstva za pravosodje ne moremo enostransko določati tarifo.

Povedano drugače, OT zgleda kot nekakšen zakon.

OT določa način vrednotenja, obračunavanje in plačilo odvetniških storitev in izdatkov, ki so jih stranke oziroma naročniki storitev dolžni plačati odvetnikom oziroma odvetniškim družbam za izvršene pravne storitve.

OT ima splošni del (vsebina, vrednotenje, določanje vrednosti, čas izvrševanja, zastopanje več strank, višina odvetniške točke…) in posebni del (posamezne storitve ovrednotene s številom točk).

Odvetniške stroške je dolžna plačati stranka oziroma naročnik storitve (po vsebini gre za Pogodbo o naročilu – mandat).

Po OT se vrednost obravnavanega predmeta določi po višini, ki jo določi stranka oziroma drugi udeleženec postopka (npr. tožnik vloži tožbo na plačilo 10.000,00 EUR, vrednost predmeta je 10.000,00 EUR).

Vrednost odvetniške storitve je v posebnem delu OT določena s številom odvetniških točk (npr. tožba – 500 odvetniških točk).

Vrednost odvetniške točke je 0,6 EUR.

Poleg osnovne nagrade za določeno storitev (tožba, predlog za izvršbo…) odvetniku pripadajo tudi izdatki (poštnina, telefonski stroški, potni stroški…), in sicer v dejanski višini ali pavšalnem znesku (v višini 2 odstotkov od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk, v zadevah, v katerih vrednost storitve presega 1.000 točk, pa še 1 odstotek od presežka nad 1.000 točk).

V kolikor je odvetnik ali odvetniška družba zavezanec za DDV boste seveda plačali tudi DDV.

Po tem »teoretičnem« uvodu se sedaj verjetno že sprašujete kako odvetnik pravzaprav obračuna svoje storitve?

Odvetnik svoje storitve obračuna na podlagi posebnega dela Odvetniške tarife ali na podlagi pisne pogodbe o plačilu storitev, kjer pa se z odvetnikom lahko dogovorite, da storitev računa:

 • v določenem (pavšalnem) znesku, ali
 • v odstotku od vrednosti prisojenega zneska ali
 • od vrednosti, pridobljene v postopku (plačilo po uspehu), ali
 • po porabljenem času (zelo pogosto v praksi), ali
 • po posebnem delu OT s povečanjem za določen odstotek.

V praksi je najbolj pogosto, da odvetniki računajo po posebnem delu OT ali po porabljenem času.

Ker OT v posebnem delu tarife določena dela ne predvideva, ali pa so le-ta povezana z veliko količino opravljenih ur (pravna mnenja, skrbni pregledi…) se odvetniki s strankami dogovorimo za urno postavko.

Urne postavke se v praksi gibljejo od 120,00 EUR do 200,00 EUR. Mogoče v kakšnih izjemnih in bolj zahtevnih zadevah tudi več kot 200,00 EUR.

Pri urni postavki pa vam svetujem, da razmišljate na naslednji način. Ena ura v višini 200 EUR/h za odvetnika, ki je specializiran za določeno področje je manj do 4 ur v višini 80 EUR/h za odvetnika, ki ni specializiran za določeno področje.

Takoj vas želim opozoriti, da Sodišča in drugi organi pri odmeri odvetniških stroškov pogodbe med vami in odvetnikom ne smejo upoštevati, razen v sporu med odvetnikom in njegovo stranko, ki izvira iz takšne pogodbe. To pomeni, da sodišča vedno odmerijo stroške po posebnem delu OT.

Poglejva si sedaj kako izgleda posebni del OT in kako si lahko izračunate konkretne stroške.

V posebnem delu OT so posamezne storitve (tožba, predlog za izvršbo…) razvrščene po tarifnih številkah (tarifna številka 1, 2, 18, 27…).

Če za primer navedem Tarifno številko 20 OT, ki govori o zastopanju stranke pred sodiščem v pravdnem postopku le-ta izgleda tako:

 • Zastopanje:
 1. Za prvi narok za glavno obravnavo, na katerem se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi, − po tarifni številki 18;
 2. Za vsak nadaljnji narok za glavno obravnavo, na katerem se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi, ali poravnalni narok, ki mu ni sledil prvi narok, − 50 % iz tarifne številke 18;
 3. Za vsak narok, na katerem so se obravnavala samo procesna vprašanja ali na katerem je pred obravnavanjem glavne stvari postopek končan z umikom tožbe ali pripoznavo ali se narok ni opravil, ker je bil preložen − 25 % iz tarifne številke 18;
 4. Za zastopanje na naroku za glavno obravnavo izven zgradbe sodišča, na ogledu ali pri delu izvedenca − 50 % iz tarifne številke 18;
 5. Za zastopanje na obravnavi pred sodiščem druge stopnje − po tarifni številki 18, zvišano za 25 %.

Verjetno ste opazili, da se OT veliko sklicuje na tarifno številko 18.

In res je tako.

Večji del tarife se sklicuje na tarifno številko 18, ki predstavlja tabelo, v kateri so predstavljene vrednosti predmeta v določenih razponih (v odvetniških točkah ali EUR) in za vsak razpon glede na vrenost predmeta je določena vrednost storitvev v odvetniških točkah.

Tabela izgleda tako:

Uporabe navedene tabele najlažje predstavim na primeru.

Primervložitev predloga za izvršbo za izterjavo 5.000,00 EUR.

 • Tarifna številka 27 OT določa: Predlog, s katerim se uvaja izvršilni postopek, − 50 % iz tarifne številke 18, vendar ne več kot 200 točk;
 • Vrednost (spornega) predmeta je 5.000,00 EUR;
 • Vrednost predmeta izražena s številom odvetniških točk (5.000,00 EUR / 0,6 (vrednost odvetniške točke) = 8.333,33 odvetniških točk);
 • Vrednost storitve po tar. št. 18 (pri vrednosti predmeta v višini 5.000,00 EUR oziroma 8.333,33 odvetniških točk) je 300 odvetniških točk;
 • Vrednost storitve v EUR je 180,00 EUR (300 odvetniških točk * 0,6 EUR), vendar ker tar. št. 27 določa maksimalno 200 točk je vrednost storitve 120,00 EUR (200 odvetniških točk * 0,6 EUR).

Verjamem, da je sedaj vam jasen koncept obračunavanja odvetniških storitev. Preprosto v posebnem delu OT poiščete storitev odvetnika in na zgoraj navedeni način izračunate višino odvetniške nagrade.

V primeru urne postavke je seveda zadeva veliko bolj preprosta, pri čemer pa bo vam odvetnik v tem primeru predložil seznam opravljenih storitev in čas, ki ga je potreboval za opravo posamezne storitve.

Za konec bi rad opozoril še na eno stvar.

V sodnih postopkih boste poleg odvetniških stroškov imeli še druge stroške, kot so sodne takse, stroške izvedencev, prič, itd. in lahko se vam zgodi, da bodo lahko skupni stroški zelo visoki.

Predlagam vam, da skozi postopek preverjate premoženje nasprotne stranke in si po potrebi zavarujete svoje terjatve.

Kaj mislim?

V kolikor med postopkom ugotovite, da ima nasprotna stranka premoženje in obstoji nevarnost, da v primeru izgube sodnega postopka stroškov postopka vam ne bo mogla plačati (ali celo, da je nasprotna stranka odsvojila svoje premoženje) lahko z začasno odredbo med postopkom dosežete, da sodišče nasprotni stranki prepove odtujitev ali obremenitev premoženja.

Tako boste lahko po koncu sodnega postopka, v primeru, da nasprotna stranka ne bo prostovoljno izpolnila svojih obveznosti, lahko posegli na premoženje nasprotne stranke in se iz njega poplačali.

Za konec še eno opozorilo.

Stroški postopka niso nekaj, na kar bi lahko kar pozabili. V najbolj črnem scenariju lahko upnik zoper dolžnika, ki je dolžan plačati stroške postopke, predlaga začetek stečajnega postopka. Tako, da ne podcenjujte stroške postopka.

Celotno tarifo si lahko ogledate na tej povezavi – odvetniška tarifa.

Gregor Verbajs