Sam porabim kar nekaj časa in napora, da vse skupaj razumem.

Da vam bo lažje sem spodaj napisal nekaj ključnih opozoril glede razumevanja preklica epidemije COVID-19.

Vlada RS je dne 14. maja 2020 na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.

Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19.

Trenutna epidemiološka situacija sicer omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ne pa še njihove odprave v celoti. Kot izhaja iz 4. člena Odloka o preklicu epidemije, ta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej je začel veljati 15. maja 2020, uporablja pa se od 31. maja 2020.

Kaj to pravzaprav pomeni?

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 20. členu določa, da ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020, če ta zakon ne določa drugače; če epidemija do 15. maja 2020 ni preklicana, pa se roki izteka ukrepov, ki so določeni do 31. maja 2020, podaljšajo za 30 dni.

Glede na to, da je bil 14. maja 2020 sprejet Odlok o preklicu epidemije, se skladno z določbo 20. člena ZIUZEOP veljavnost sprejetih ukrepov izteče z 31. majem 2020.

Kako je z izvršbo in stečajem?

S področja pravosodja to pomeni predvsem, da bo s tem dnem (31.5.2020) prenehal veljati tudi ukrep iz 93. člena tega zakona, ki določa odlog in zadržanje izvrševanja sklepov o izvršbi. To pomeni, da se bodo od 1. junija 2020 dalje nadaljevale vse izvršbe in posledično opravljala vsa izvršilna dejanja.

Ostali ukrepi, ki so usmerjeni predvsem na področje postopkov zaradi insolventnosti, pa bodo glede na dejstvo, da v skladu z ZIUZEOP veljajo še določeno časovno obdobje po prenehanju ukrepov, v veljavi toliko časa, kolikor za posamezen ukrep določa ZIUZEOP.

Kako tečejo sodni roki?

Upoštevaje odloka o preklicu epidemije je Ministrstvo za pravosodje (v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo) že pristopilo k pripravi vladnega gradiva na podlagi 2. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).

Drugi člen navedenega zakona namreč daje pooblastilo Vladi Republike Slovenije, da s sklepom ugotovi, da so ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, prenehali veljati, in sklep objavi v Uradnem listu RS.

Glede na to, da se Odlok o preklicu epidemije začne uporabljati 31. maja 2020 in glede na dejstvo, da se ukrepi po ZIUZEOP iztečejo z 31. majem 2020, bo Ministrstvo za pravosodje (v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo) predlagalo Vladi Republike Slovenije ugotovitev, da ni več razlogov za ukrepe, ki jih določa ZZUSUDJZ , in da tudi vsi ukrepi na podlagi ZZUSUDJZ prenehajo veljati z 31. majem 2020.

Glede na zgoraj navedeno (kar je tudi uradno stališče Vlade RS) še vedno veljajo vsi ukrepi na podlagi ZIUZEOP in ZZUSUDJZ do 31.5.2020.

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs