Državni zbor je dne 2. 2. 2022 sprejel Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK).

Kaj ureja ZOPVTKK?

Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih ureja razmerja med kreditodajalci in kreditojemalci ali kreditojemalkami ter poroki (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalci), ki so v obdobju od 28. junija 2004 do 31. decembra 2010 sklenili kreditno pogodbo, nominirano v švicarskih frankih ali z valutno klavzulo v švicarskih frankih.

Za koga se uporablja zakon?

Zakon se uporablja za vse kreditne pogodbe v CHF, ki so bile sklenjene v obdobju od 28. junija 2004 do 31. decembra 2010, ne glede na trenutno stanje kredita, ne glede na to, ali je pogodba prenehala (bila odpovedana) ter ne glede na to, ali je bila terjatev iz kreditne pogodbe v CHF odprodana.

Kakšne obveznosti prinaša zakon za banke?

Kreditodajalec mora v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona za vse kreditne pogodbe v CHF, skladno z metodologijo, določeno v 5. členu zakona, pripraviti naslednjo dokumentacijo:

  • predlog pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij v obliki aneksa k veljavni kreditni pogodbi v CHF oziroma v obliki nove pogodbe, v primeru da je kreditna pogodba v CHF prenehala veljati (v nadaljevanju: pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij),
  • nov amortizacijski načrt,
  • izračun preostanka dolga.

Kreditodajalec mora dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena vročiti kreditojemalcu s priporočeno pošiljko s povratnico najkasneje v roku 75 dni. Če naslovnik pošiljke ne dvigne v 15 dneh, se šteje, da je bila vročitev opravljena s potekom tega roka, na kar je treba naslovnika opozoriti ob vročanju. Po preteku tega roka vročevalec pusti pošiljko v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika.

Kakšne spremembe prinaša zakon za kredite?

Z zakonom se vnaša omejitev valutnega tveganja z valutno kapico.

Gre za posebno metodologijo izračuna valutne kapice.

Kreditodajalec je dolžan v predlog pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij vključiti določbo, s katero se v pogodbeno razmerje vnaša omejitev valutnega tveganja z valutno kapico.

Valutna kapica se aktivira, ko zaradi spremembe menjalnega tečaja znesek preostanka kredita za več kot 10 % odstopa od zneska preostanka kredita, izračunanega po tečaju na dan črpanja kredita, ali ko zaradi spremembe menjalnega tečaja višina anuitete za več kot 10 % odstopa od vrednosti anuitete, izračunane po tečaju na dan črpanja kredita. V času aktivacije valutne kapice se vrednost posamezne anuitete in drugih plačil obračunava po vrednosti, pri kateri se aktivira valutna kapica. Kadar je menjalni tečaj v območju valutne kapice, se plačila obračunajo po menjalnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

Če iz amortizacijskega načrta, pripravljenega skladno z metodologijo, določeno v 5. členu zakona, izhaja, da je obveznost iz kreditne pogodbe v CHF v celoti poplačana, mora kreditodajalec v roku 30 dni od prejema s strani kreditojemalca podpisane pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij kreditojemalcu vrniti morebitno preplačilo. Če je bil kredit zavarovan s hipoteko, je kreditodajalec dolžan kreditojemalcu v istem roku izročiti zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke.

Če iz amortizacijskega načrta, pripravljenega skladno z metodologijo, določeno v 5. členu zakona, izhaja, da obveznost iz kreditne pogodbe v CHF ni bila poplačana v celoti, se pogodbeno razmerje nadaljuje skladno s pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij in novim amortizacijskim načrtom.

Ali velja tudi za odpovedane pogodbe?

Če je bila kreditna pogodba v CHF odpovedana s strani kreditodajalca, je kreditodajalec dolžan za obdobje veljavnosti kreditne pogodbe v CHF izdelati nov amortizacijski načrt, skladno z metodologijo, določeno v 5. členu zakona, in pripraviti predlog pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij.

Če anuitete, ki so bile plačane v času veljavnosti kreditne pogodbe v CHF, ne zadoščajo za poplačilo obveznosti iz kreditne pogodbe v CHF v celoti, se kreditodajalec in kreditojemalec lahko dogovorita, da se preostali dolg poplača pod pogoji iz kreditne pogodbe ob upoštevanju valutne kapice, določene skladno s tem zakonom.

Če anuitete, ki so bile plačane v času veljavnosti kreditne pogodbe v CHF, presegajo znesek po izračunu z upoštevanjem valutne kapice, se presežek obravnava kot plačilo preostanka dolga po odpovedani pogodbi, kreditodajalec in kreditojemalec pa se lahko dogovorita tudi drugače.

Če anuitete, ki so bile plačane v času veljavnosti kreditne pogodbe v CHF, presegajo dolg iz odpovedane kreditne pogodbe v CHF, mora kreditodajalec v roku 30 dni od prejema s strani kreditojemalca podpisane pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij kreditojemalcu vrniti preplačilo. Če je bil kredit zavarovan s hipoteko, je kreditodajalec dolžan kreditojemalcu v istem roku izročiti zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke.

Kako je s prodanimi terjatvami?

Če je bila terjatev iz kreditne pogodbe v CHF odprodana, je kreditodajalec dolžan za obdobje do prenosa terjatve na prevzemnika izdelati nov amortizacijski načrt skladno z metodologijo, določeno v 5. členu zakona in pripraviti predlog pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij.

Če plačane anuitete ter druga plačila v času do prenosa terjatve presegajo znesek po izračunu z upoštevanjem valutne kapice, mora kreditodajalec presežek vrniti kreditojemalcu v roku 30 dni od prejema podpisane pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij in v istem roku kreditojemalcu vrniti obojestransko podpisano pogodbo.

Če prevzemnik terjatve izkazuje odprto terjatev do kreditojemalca, se lahko kreditodajalec in prevzemnik dogovorita, da se znesek odprte terjatve zmanjša za ugotovljeno višino preplačil. O tem je kreditodajalec dolžan obvestiti kreditojemalca in mu predložiti dokazila o zmanjšanju dolga pri prevzemniku dolga. V tem primeru se o plačilu zamudnih obresti dogovorita prevzemnik terjatve in kreditodajalec, pri čemer kreditojemalca ne smejo bremeniti zamudne obresti, ki so obračunane na obroke, ki se poplačajo iz presežka.

Kaj je s sodnimi postopki?

Zakon ne odreka pravice do sodnega varstva nobeni pogodbeni stranki.

Če kreditojemalec sprejme ponujeno pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij in v roku 30 dni od prejema obojestransko podpisane pogodbe umakne tožbo, mu je kreditodajalec dolžan povrniti vse stroške sodnega postopka, ki so nastali do uveljavitve tega zakona, vključno s sodno takso. Kreditojemalec je ob umiku tožbe dolžan kreditodajalcu predložiti zahtevek z zbirnikom stroškov, kreditodajalec pa je dolžan vse priglašene stroške kreditojemalcu povrniti v roku 30 dni od prejema sklepa o ustavitvi postopka.

Na kaj morate biti pozorni?

Bodite pozorni da normalno prejemate pošto, saj bodo vam banke poslale anekse oz. pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij.

Še bolje pa je, da sami kontaktirate banko in povprašate o njihovem ravnanju.

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs