Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijan Florjančič je podal nagovor glede dela sodstva v letu 2020.

Po besedah predsednika Florjančiča kažejo prvi podatki o uspešnosti dela sodišč v letu 2020 padec števila rešenih zadev (za približno 13 odstotkov), število nerešenih zadev ob koncu leta pa se je v primerjavi z letom 2019 povečalo (za 7,6 odstotka).

Po drugi strani je pozitivno, da je povprečni čas rešitve zadev ostal na podobni ravni kot v letu 2019.

Po mnenju predsednika Florjančiča je bil odziv sodstva ob izbruhu epidemije hiter in premišljen, osnovni cilj pa zagotovitev varnega delovnega okolja na sodiščih in preprečitev širjenja okuženosti na in s sodišč. Sodstvo je tako v spomladanskem kot v kasnejšem drugem, jesenskem valu epidemije takoj prešlo na zelo omejeno poslovanje, ko so se sodni postopki praviloma odvijali le v nujnih zadevah.

Usmeritev sodstva, da se spremlja stanje okuženosti v državi, ukrepe vlade in priporočila NIJZ ter temu ustrezno prilagaja spremljajoče ukrepe, se je izkazala kot primerna nastalim razmeram. Hkrati so predsedniki posameznih sodišč odgovorno skrbeli za dosledno izvajanje ukrepov, temu primerno organizirali delo na sodiščih in skupaj z vsemi zaposlenimi poskrbeli, da sodišča niso postala žarišča okužb s korona virusom, je izpostavil predsednik Florjančič.

“Opisane razmere so opazno okrnile delovanje sodnega sistema, predvsem na prvi stopnji odločanja, hkrati pa v precejšnji meri preusmerile delo iz sodnih dvoran in pisarn na delo od doma, na delo preko računalniških aplikacij z oddaljenim pristopom. Tako se je v manj kot letu dni delovanje sodstva “moderniziralo” v smislu bistveno povečanega elektronskega poslovanja. S tem pristopom in ob dejstvu, da so bila nekatera področja delovanja v celoti informatizirana že pred tem, se je sodstvo izognilo še hujšim posledicam zaradi nastalih razmer, čeprav so se te seveda vseeno odrazile tudi v storilnostnem izpadu pri delu sodišč,” je med drugim povedal predsednik Vrhovnega sodišča.

Slovensko sodstvo bo moralo letos vse sile usmeriti v odpravljanje posledic epidemije, predvsem v povečano število nerešenih zadev. Med posebej izpostavljena področja, ki jim bo v letu 2021 namenjena dodatna pozornost, pa so sicer uvrščena področja upravnih sporov, reševanje kazenskih zadev ter nadaljevanje prehoda na popolnoma elektronsko poslovanje.

Sam sem opazil predvsem to, da so sodišča kljub virusu opravljala delo. Ker roki niso tekli, so bili problemi s pravnomočnostjo odločb. Sodniki so se kljub vsem ukrepom močno trudili, da bi lahko odločali v zadevah (preko videokonferenc, preko pisnih vlog..).

Kljub vsemu pa sodišča še vedno odločajo predolgo. Zavedam se, da je to generalni problem (ni vse odvisno samo od sodišč, nekaj je tudi od strank, izvedencev, hkrati pa gre intelektualno zahtevno delo…), vendar je največ pravne varnosti ravno v hitrem odločanju sodišč.

Gospodarskim družbam prav nič ne pomaga, če bo sodba izdana čez 3 ali celo 5 let. V tem času lahko že propadejo ali pa se nad njimi začne stečaj.

Pred časom sem bil v Beogradu, kjer mi je gospod iz Nemčije prijazno pojasnil, da je imel gospodarsko družbo v Sloveniji, pa je prišlo do spora z drugo družbo in je spor na sodišču potekal 8 let, zaradi česar mu je podjetje propadlo. Takšnih zgodb želim slišati čim manj.

Verjamem, da je nekje nekdo, ki bo enkrat uredil sodstvo na takšen način, da se bodo odločbe izdajale hitro. S tem pa bo zagotovljena tudi največja pravna varnost.

P.S. Celotno poročilo o delu sodišč v letu 2020 in prednostna področja v letu 2021, si lahko ogledate na spodnji povezavi.

http://sodisce.si/mma_bin2.php?nid=2021021712031513&static_id=2021021709564790

Gregor Verbajs