Pred kratkim se je spremenil Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki vpliva na tuje podjetnike.

Po novem bodo morale fizične in pravne osebe iz druge države članice EU ali iz tretje države pred ustanovitvijo podjetja, družbe ali pridobitvijo poslovnega deleža v družbi v Sloveniji registrskemu organu ter notarjem z ustreznimi dokazili dokazati izpolnjevanje pogojev iz 1. do 4. točke prvega odstavka 10.a člena ZGD-1.

Kaj so ta dokazila?

Tuja oseba bo pristojnemu organu morala predložila:

  1. potrdilo o nekaznovanosti – potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine, človekovo zdravje ter splošno varnost ljudi in premoženja;
  2. potrdilo, da ni davčni dolžnik ter da ni posredno ali neposredno z več kot 25% udeležena v kapitalu davčnega dolžnika; in
  3. potrdilo, da ji ni bila v zadnjih 3 letih s pravnomočno odločbo najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno

Dokumenti ob predložitvi ne smejo biti starejši od 30 dni. Prav tak pa morajo biti tudi prevedeni pri sodnem tolmaču, saj slovenska sodišča poslujejo v slovenskem jeziku.Tuji ustanovitelj, podjetnik oziroma pridobitelj statusa družbenika bo moral predložiti izpis iz ustreznega registra, če tega ni, pa enakovreden dokument, ki ga bo pridobil od pristojnega organa iz matične države glede izpolnjevanja pogojev iz 1. in 4. točke 10.a člena ZGD-1 oziroma potrdilo pristojnega organa iz matične države glede izpolnjevanja pogojev iz 2. in 3. točke 10.a člena ZGD-1.

Na navedeno želim opozoriti predvsem podjetnike oz. vse, ki se boste ukvarjali z ustanovitvami družb ali prenosi poslovnih deležev.

Gre za še eno tehnično zadevo, ki mora biti izpolnjena, da boste ustanovitev družbe ali prenos deleža lahko izvedli.

Ker je ustanavljanje družbe oz. pridobitev poslovnega deleža s strani tuje osebe kompleksen proces, vam svetujem, da se posvetujete s strokovnjakom.

Gregor Verbajs

Gregor Verbajs