Na podlagi podatkov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije so bili aktualni podatki o popolnih in nepopolnih vpisih lastninske pravice imetnikov na dan 8. 1. 2020 naslednji:

  • 199.524 fizičnih oseb, ki so imetniki lastninske pravice v zemljiški knjigi nima vpisanega EMŠO ali datuma rojstva in
  • 37.095 pravnih oseb, ki so imetnice lastninske pravice v zemljiški knjigi nima vpisane matične številke.

Navedeni podatek o številu imetnikov lastninske pravice, ki nimajo urejenih popolnih podatkov v zemljiški knjigi je zaskrbljujoč.

👉Kaj pravi zakon?

Veljavna ureditev Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) jasno določa, da če je imetnik pravice fizična oseba, se vpišejo naslednji podatki: (i) ime in priimek, (ii) EMŠO in (iii) naslov stalnega prebivališča.

Če je imetnik pravice pravna oseba se vpišejo naslednji podatki: (i) firma oz. ime, (ii) sedež in poslovni naslov, na katerega se imetniku vročajo pisemske pošiljke in (iii) enolična identifikacijska številka, ki jo določi upravljavec poslovnega registra – matična številka.

👉Kaj morate narediti?

Vlada je v začetku leta predložila Državnemu zboru predlog Zakona o katastru nepremičnin (ZKN), ki naj bi nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin.

Predlog ZKN določa, da se osebe, ki so v zemljiški knjigi vpisane z EMŠO ali matično številko, 8 dni pred začetkom kakršnegakoli katastrskega postopka (npr. parcelacija, ureditev meje, nove izmere, komasacija, določitev območja služnosti, določitev območja stavbne pravice, evidentiranje stavbe in delov stavbe, itd.) obvesti o začetku teh dejanj.

👉Zakaj morate urediti svoje podatke?

Za osebe, ki v zemljiški knjigi niso vpisane z EMŠO ali matično številko se šteje, da so vabljene z objavo katastrskega postopka v informacijskem sistemu, kar v praksi pomeni, da v tem postopku najbrž ne bodo mogle sodelovati, saj ne bodo vedele za objavo v informacijskem sistemu.  

Z navedeno spremembo želi zakonodajalec vzpodbuditi vse lastnike, k vpisu EMŠO oz. matične številke v zemljiško knjigo, kar naj bi omogočilo hitro in učinkovito izvajanje katastrskih postopkov ter preprečilo morebitne zlorabe ali napake.

V primerih, kjer lastniki niso vpisali EMŠO ali matično številko so se v preteklosti namreč pojavljali primeri, ko je bilo lastništvo določeno napačni osebi z istim imenom in priimkom. Prav tako je bilo v nekaterih primerih težko voditi sodne postopke, saj je bilo skoraj nemogoče identificirati osebe zoper katere je bilo potrebno vložiti tožbo (npr. zaradi priposestvovanja, ipd.).

Vsem lastnikom nepremičnin, tako fizičnim osebam kot tudi pravnim osebam, svetujem, da preverijo svoje podatke s katerimi so vpisani v zemljiški knjigi in po potrebi začnejo s postopkom ureditve popolnega vpisa podatkov.

Saj veste kaj pravijo: »Nepoznavanje prava škoduje«.

Preverite svoje vpise v zemljiški knjigi takoj danes.

Gregor Verbajs

Gregor Verbajs