V praksi se velikokrat ne ve katere vse dokumente je potrebno imeti, če želite ustanoviti podružnico.

V članku bom predstavil dokumente, ki jih potrebujete pri vpisu podružnice v sodni register.

Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

Vsebino predloga, s katerim se predlaga vpis ustanovitve podružnice, določa navedena uredba. Seveda so natančne določbe o ustanovitvi podružnice določene v Zakonu v gospodarskih družbah (ZGD-1), vendar pa najhitreje izveste, kaj vse je potrebno pridobiti pred vpisom v sodni register, iz uredbe.

Uredba v 79. členu določa, da je s predlogom za vpis podružnice treba zahtevati, da se v sodni register vpiše:

1. firma podružnice, ki mora vključevati firmo matične družbe,

2. sedež (kraj) in poslovni naslov,

3. pravnoorganizacijska oblika – podružnica,

4. datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejetja sklepa o ustanovitvi,

5. v zvezi z ustanoviteljem – matično družbo:

  • identifikacijski podatki,
  • vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti podružnice (odgovarja z vsem svojim premoženjem),

6. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje podružnice:

  • identifikacijski podatki (EMŠO),
  • tip zastopnika (poslovodja, prokurist ali zastopnik tujega podjetja),
  • način zastopanja (samostojno ali skupno),
  • meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim osebam,
  • datum podelitve pooblastila.

Če je ustanovitelj podružnice domača pravna oseba, je treba predlogu za vpis ustanovitve podružnice (31. člen ZGD-1) priložiti ustrezen sklep (z zgoraj navedenimi podatki) pravne osebe o ustanovitvi podružnice.

Če je ustanovitelj podružnice tuje podjetje, je treba predlogu za vpis ustanovitve podružnice (677. člen ZGD-1) priložiti:

1. izpisek iz registra, iz katerega sta razvidna vsebina in datum vpisa matične družbe,

2. sklep organa upravljanja o ustanovitvi podružnice,

3. prepis pravil ali pogodbe družbenikov, ki mora biti overjen pri notarju,

4. overjeno poslovno poročilo zadnjega poslovnega leta tuje družbe v skrajšani obliki.

Zadnje štiri listine iz prejšnjega odstavka je treba priložiti v izvirniku in overjenem prevodu. Zelo pomembno je, da listine pridobite v originalu (družbena pogodba in finančno poročilo morata biti še overjena) in da jih nato prevedete v slovenski jezik.

Sodišča v Sloveniji poslujejo v slovenskem jeziku, zato je potreben prevod.

Pri sami overitvi bodite pozorni, da pridobite še nadoveritev (tako imenovane APOSTILE), saj so listine mednarodno veljavne le če imajo žig APOSTILE.

Vabim vas k branju še drugih člankov na blogu.

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs