Pred kratkim sem pisal o tem zakaj darilna pogodba ni dober pravni posel za prenos kriptovalut na zakonca ali partnerja v zunajzakonski skupnosti.

V tem zapisu vam bom predstavil pravni posel s katerim je najbolje prenesti kriptovalute na zakonca ali partnerja v zunajzakonski skupnosti in kako to narediti.

Vendar preden vam predstavim pravi pravni posel si poglejva stanje na kripto trgu oziroma kaj se dogaja z Blockchain tehnologijo.

 • Kripto trg in Blockchain tehnologija

Z Blockchain tehnologijo sem se sam srečal nekje leta 2015, vendar zgolj bežno in sicer s strani prijateljev, ki so se s to tehnologijo ukvarjali bolj resno.

Resno sem se začel ukvarjati s kriptovalutami leta 2018, ravno, ko se je začel medvedji trend in se ni dogajalo kaj veliko.

Vendar se je čakanje splačalo in leta 2020 se je začela tista strma in enormna rast kriptovalut.

Iz pogovorov z ljudmi ugotavljam, da jim ni povsem jasno kaj kriptovalute so in na čem temeljijo. Ne zavedajo se, da ne gre »kar za nekaj«, ampak gre za tehnologijo Blockchain.

Blockchain tehnologija ima izjemno rast, pri čemer ta tehnologija raste hitreje, kot je rastel internet in kot je rastlo število uporabnikov mobilnih telefonov.

Pred dnevi sem v objavi na socialnem omrežju Roberta Roliha (avtorja knjige The Million Dollar Decision) videl grafa, ki prikazujeta rast števila BTC (Bitcoin) denarnic, ki niso prazne in rast števila ETH (Ethereum) denarnic, ki niso prazne.

Te rasti so nore. Na začetku leta 2020 je bilo 34 mio takšnih ETH denarnic. Danes jih je 62 mio. Pri BTC je bilo takšnih denarnic 28 mio, danes jih je 38 mio.

In vse to je verjetno šele začetek. Očitno vedno več ljudi spoznava, da kriptovalute niso »kar nekaj«, ampak, da temeljijo na tehnologiji Blockchain, ki je tehnologija prihodnosti.

Decentralizirane finance (finančne storitve brez »požrešnih« posrednikov) bodo sčasoma postale običajna storitev, kot je zdaj uporaba bank. Seveda je potrebno še kar nekaj poti, da se to zgodi (na področju varnosti, regulacije, uporabniške izkušnje, itd.). Toda podobno je bilo z internetom pred letom 2000. Bil je počasen in neroden, ter omogočal zelo omejen nabor storitev. Pri čemer je v kriptovalutah oziroma Blockchain tehnologiji še veliko drugih področij – NFT (digitalna edinstvena lastnina), virtualni svetovi, kripto igre, itd.

Sedaj si poglejva pravi pravni posel za razdelitev kriptovalut, ki predstavljajo skupno premoženje.

 • Skupno premoženje

Preden se odločite, da bosta z zakoncem ali partnerjem v zunajzakonski skupnosti uredila kriptovalute, morata ugotoviti, ali kriptovalute predstavljajo skupno premoženje, ali so posebno premoženje enega od zakoncev oziroma partnerjev.

V kolikor so posebno premoženje enega zakonca ali partnerja v zunajzakonski skupnosti potem kriptovalute ne moreta deliti, kot je določeno v tem zapisu.

V kolikor kriptovalute predstavljajo skupno premoženje, pa je kriptovalute najbolje deliti na način kot ga vam bom predstavil v tem zapisu.

Da boste lažje ugotovili, ali so kriptovalute skupno ali posebno premoženje, vam spodaj navajam definicijo kot je določena v Družinskem zakoniku.

Družinski zakonik v 77. členu določa, da je posebno premoženje vsakega od zakoncev tisto, ki ga je pridobil pred sklenitvijo zakonske zveze ali neodplačno med trajanjem zakonske zveze (npr. darilo izključno enemu zakoncu, dedovanje enega zakonca, itd.). Ne glede na izvor ali način pridobitve so posebno premoženje zakonca stvari manjše vrednosti za izključno njegovo osebno rabo.

Skupno premoženje zakoncev so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Skupno premoženje zakoncev je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja.

Po zadnjem zapisu, kjer sem opozoril, da darilna pogodba ni dober pravni posel za prenos kriptovalut me je veliko ljudi vprašalo, zakaj je pravni posel sploh potreben. Ali ne bi bilo najbolje samo izročiti »private key« ali prenakazati kriptovalute in je zadeva urejena?

Torej zakaj je potrebno s pravnim poslom urediti delitev kriptovalut, ki predstavljajo skupno premoženje?

Kriptovalute predstavljajo skupno premoženje, tako kot premičnine, delnice, nepremičnine, itd. In premoženje med osebami se deli s pravnim poslom med njimi, ker drugače kot s pravnim poslom med osebami ni mogoče urejati premoženja oz. lastništva premoženja oz. imetništva kriptovalut.

Povedano še drugače, če zakoncu zgolj izročite »private key«, s tem še nista uredila skupnega premoženja, ker se zakonec lahko pozneje premisli in se postavi na stališče, da je vam ključ podaril in da ga kot darilo zahteva nazaj (v primeru razveze zakonske zveze ali razpada zunajzakonske skupnosti, itd.).

Skratka, če nimate ustreznega pravnega posla se izpostavite rizikom, ki so sem jih opisal v prejšnjem zapisu na blogu.

 • Sporazum o razdelitvi skupnega premoženja

V 71. členu Družinskega zakonika je določeno, da se skupno premoženje zakoncev (in partnerjev v zunajzakonski skupnosti) razdeli, če njuna zakonska zveza (ali skupnost) preneha.

Med trajanjem zakonske zveze (in tudi zunajzakonske skupnosti) se skupno premoženje razdeli na podlagi sporazuma ali na predlog enega od zakoncev.

Glede na navedeno vam svetujem, da kriptovalute, ki predstavljajo skupno premoženje, razdelite na podlagi sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja, ker boste tako imeli celovito urejeno premoženje nasproti zakoncu in tretjim osebam.

Sporazum o razdelitvi skupnega premoženja mora vsebovati:

 • sporazum zakoncev o obsegu skupnega premoženja;
 • sporazum zakoncev o deležih na skupnem premoženju;
 • sporazum zakoncev o načinu delitve skupnega premoženja;
 • sporazum o načinu in času prenosa kriptovalut;
 • podatke o kriptovalutah (količina, vrsta, denarnice, itd…).

V izogib vsakega dvoma naj povem, da se v sporazum ne vpisuje »privete key«, tako, da je strah pred tem, da bi odvetnik ali kdo tretji prišel do »privete key-a« odveč.

Ker Zakon o notariatu določa, da morajo biti pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema potrjene ali sklenjene v obliki notarskega zapisa, mora biti sporazum v obliki notarskega zapisa.

Pri sklepanju sporazuma vam svetujem previdnost, saj gre pri kriptovalutah za novo področje, ki veliko pravnikom še ni poznano. Kot opažam med kolegi pravniki pa prihaja do nejasnosti glede tega kaj pomenijo obligacijske pogodbe med zakoncema ali partnerjema, ter kaj pametne pogodbe na Blockchain-u.

Pri sklepanju takšnih sporazumov o razdelitvi skupnega premoženja sam svetujem tri možne načine izvedbe prenosa, in sicer:

 • prvi je, da se prvi zakonec oziroma partner zgolj zaveže, da bo na v denarnico drugega zakonca ali partnerja na novi naslov za kriptovaluto (ki ga sporoči drugi zakonec oziroma partner) v dogovorjenem roku prenesel določeno kriptovaluto ali več teh;
 • drugi je, da prvi zakonec oziroma partner v trenutku sklepanja sporazuma prenese določeno vrstno in količino kriptovalute na novi naslov (denarnico) drugega zakonca oziroma partnerja, drugi zakonec oziroma partner pa potrdi, da je kriptovaluto prejel, saj je prenos možen v realnem času podpisa sporazuma;
 • tretji je, da je prvi zakonec oziroma partner v trenutku sklepanja sporazuma že prenesel določeno vrstno in količino kriptovalute na novi naslov (denarnico) drugega zakonca oziroma partnerja, drugi zakonec oziroma partner pa potrdi, da je kriptovaluto že prejel pred sklenitvijo sporazuma in v sporazumu vse to ugotovita.

V praksi sem opazil, da je najbolj pogost drugi in tretji način.

 • Kako upravljati s kriptovalutami, če ne boste sklenili sporazuma o delitvi skupnega premoženja

Družinski zakonik določa, da zakonca oziroma partnerja v zunajzakonski skupnosti upravljata in razpolagata s skupnim premoženjem skupno in sporazumno.

Na podlagi navedene določbe je dosledno izpeljano načelo enakopravnosti med zakoncema oziroma partnerjema.

Vendar v praksi velikokrat zgolj eden od zakoncev vlaga v kriptovalute, drugi pa s tem soglaša.

Glede upravljanja s kriptovalutami imamo na podlagi Družinskega zakonika dve možnosti.

Prva možnost je, da oba zakonca vedno soglasno upravljata s kripotovalutami, kar pomeni, da se za vsak nakup ali prodajo predhodno sporazumno dogovorita. Verjetno ta situacija v praksi ni najbolj praktična.

Druga možnost je, da s kriptovalutami upravlja zgolj en zakonec, drugi pa se s tem ne ukvarja. Seveda se drugi zakonec lahko zaveda, da prvi zakonec sam upravlja s kriptovalutami, vendar se aktivno ne ukvarja z njimi, niti ni obveščen in poučen, kaj prvi zakonec s kriptovalutami počne.

Tako obstaja riziko, da bo drugi zakonec oziroma partner nekoč (med zakonsko zvezo oziroma zunajzakonsko skupnost ali v trenutku prenehanja zveze ali skupnosti) prvemu zakoncu oziroma partnerju očital, da je razpolagal s kriptovalutami (jih na primer odsvojil) brez njegovega soglasja.

Ker se odsvojitev kriptovalut običajno opravi s prodajo na menjalnici oz. borzi (Kraken, Binance…), zakonca oziroma partnerja ne bosta poznala kupca kriptovalut, zato prikrajšani zakonec oziroma partner ne bo mogel izpodbijati pravnega posla prodaje kriptovalut.

Tako se bo s prodajo kriptovalute spremenila struktura skupnega premoženja (v drugo kriptovaluto ali v denar).

Prikrajšanemu zakoncu oziroma partnerju bo tako ostal samo zahtevek, da v skupno premoženje spada novo pridobljeno premoženje (nova kriptovaluta ali denar). Postavi pa se tudi vprašanje, ali je prikrajšanemu zakoncu oziroma partnerju nastala škoda iz naslova prodaje kriptovalute.

Kriptovalute kot skupno premoženje odpirajo številna zanimiva in zaradi razmerij med zakoncema zahtevna pravna vprašanja.

Da se ne bi zapletli v zanimiva in zahtevna vprašanja vam svetujem ureditev kriptovalut s sporazumom o delitvi skupnega premoženja.

 • Prednost sporazuma pri morebitni obdavčitvi kriptovalut

Povsem jasno je bilo, da bo prej ali slej država obdavčila kriptovalute. Pravzaprav je regulacija kriptovalut dobrodošla, saj se tako poveča zaupanje v trgovanje s kriptovalutami in predvidljivost obdavčitve.

Predlog novega načina obdavčenja kriptovalut je FURS napovedal najprej 30.08.2021 in nato dodatno še 31.08.2021. Gre za korenito spremembo, saj bi po predlogu FURS fizične osebe izbirale med obdavčitvijo 10 odstotkov od vnovčenega zneska (izplačanega zneska na račun) oziroma 25 odstotkov od ustvarjenega dobička. Obdavčen ne bo bil vnovčen znesek do 15.000,00 EUR na leto.

Torej koliko davka bi torej plačala fizična oseba, ki je kriptovaluto kupila po ceni 4.000,00 EUR, prodala pa za 40.000,00 EUR? V tem primeru bi od 40.000,00 EUR odšteli 15.000,00 EUR (kot olajšavo) in dobili 25.000,00 EUR,  od tega zneska pa se bo obračunal 10 odstotni davek, pri čemer bi davek znašal 2.500,00 EUR. To velja le za fizične osebe in ne za pravne osebe, za katere velja 19% davek na prihodek.

Bolj zapleten in dlje časa trajajoč bo postopek, če bo imetnik kriptovalut želel plačati davek od dobička.

V kolikor kriptovalute predstavljajo skupno premoženje jih je nujno urediti tudi zaradi obdavčitve. Za vsakega zakonca posebej se bo računala obdavčitev. Vsak zakonec pa bo lahko uveljavljal olajšavo v višini 15.000,00 EUR.

 • Sklep

Vsi, ki so do sedaj prenesli kriptovalute na zakonca ali partnerja v zunajzakonski skupnosti so mi navajali naslednje razloge:

 • Željo, da bi kriptovalute imeli v svoji »posesti« oz. da bi z njimi lahko razpolagali.
 • Imajo strah, da se bodo kriptovalute izgubile in da do kriptovalut ne bodo nikoli prišli.
 • Nimajo povsem jasnega znanja o tem, kako upravljati s kriptovalutami in želijo, da jih zakonec ali zunajzakonski partner nauči kako upravljati s kriptovalutami.
 • So nemirni in težje spijo, ker nimajo urejenih premoženjskih razmerij glede kriptovalut.
 • Zaradi nerazdeljenih kriptovalut je v odnosih več napetosti.
 • Kako bo lahko drugi zakonec ali partner prišel do kriptovalut, če se tistemu, ki ima kriptovalute v svoji denarnici ali na borzi kaj zgodi?
 • Kaj če se ločita in zakonec ali partner ne bo želel prenesti kriptovalute na zakonca ali partnerja, itd.

Večina strank mi je ob sestavljanju sporazuma pojasnilo, da so odlašali s sklenitvijo sporazuma o delitvi kriptovalut, ker niso našli kompetentnega pravnega strokovnjaka, ki bi se spoznal na kriptovalute.

Verjamem, da je v tem trenutku pravnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s kriptovalutami in jih razumejo relativno malo. Zato vam svetujem previdnost pri sklepanju pravnih poslov oziroma se pred sklenitvijo pravnega posla posvetujete s kompetentnim pravnim strokovnjakom, ki pozna kriptovalute in način njihovega delovanja, ter pozna pravo in možnosti urejanja kriptovalut med zakoncema ali partnerjema.

Želim vam veliko donosa, v kolikor potrebujete pravno pomoč sem vam prijazno na voljo.

Skrbno varujte gesla za borze in ne izgubite Ledger-ja ali celo besed za njegovo obnovitev, predvsem pa seveda nikomur ne posredujte »private key«.

Odvetnik Gregor Verbajs

Vir slike na naslovnici: hhlaw.ca