Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje je v 6. členu določala:

»V katastrskih občinah, v katerih se nahajajo stacionarni objekti sistema zvez, objekti Slovenske vojske, namenjeni nadzoru zračnega prostora, objekti, posebej namenjeni za delovanje poveljstev v vojni, letalske baze Slovenske vojske, radarski položaji, urejeni ognjeni položaji, objekti za skladiščenje oborožitve, streliva in minskoeksplozivnih sredstev, vojaška vadišča in strelišča ter objekti, namenjeni za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, je treba pri prometu z zemljišči, ki so opredeljena v prostorskih aktih kot kmetijska zemljišča, gozdovi ali zemljišča, ki so z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov, pred sklenitvijo pravnega posla pridobiti soglasje ministrstva, razen v primerih, ko je pridobitelj država ali lokalna skupnost. Katastrske občine so določene v prilogi te uredbe.

Številka in datum soglasja iz prejšnjega odstavka morata biti vsebovana v notarskem zapisu o sklenitvi pravnega posla.

Sodišče predlog za vknjižbo lastninske pravice pri prometu z zemljišči iz drugega odstavka tega člena zavrne, če notarski zapis ne vsebuje zahtevanih podatkov iz prejšnjega odstavka.«

Uredba je imela prilogo, v kateri je bil seznam katastrskih občin za katere je bilo potrebno pridobiti soglasje ministrstva pred sklenitvijo pravnega posla za prenos lastninske pravice na nepremičnini (npr. prodajna pogodba).

V Uradnem listu RS, št. 167/21 z dne 22. 10. 2021 je bila objavljena Uredba o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo, ki je pričela veljati dne 6. 11. 2021.

Uredba v končnih določbah določa prenehanje veljave:

  • Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10) in
  • Pravilnika o pogojih za izdajo soglasja Ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in z zemljišči, namenjenimi za poselitev (Uradni list RS, št. 89/03).

Nova uredba ne ureja instituta izdajanja soglasij k prometu z zemljišči iz tretjega odstavka 29. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) in ga s končno določbo o prenehanju veljavnosti sedanje Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje deregulira.

Skladno z navedenim se je storitev izdaje soglasij k prometu z zemljišči v okoliših posebnega pomena za obrambo izvajala do vključno 5. 11. 2021.

Obračun upravne takse bo skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 ZUUJFO, 84/15 ZZeIP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) sledil statusu vloge na ta dan:

  • vlogam, ki so bile rešene do vključno tega dne bo obračunana upravna taksa v skupni višini 22,60 EUR (tarifna številka št. 1 v višini 4,50 EUR in tarifna številka 3 v višini 18,10 EUR),
  • vlogam, ki bodo oddane do vključno tega dne, a tega dne ne bodo rešene, bo obračunana le taksa po tarifni številki 1 (vloga) v višini 4,50 EUR (razlika do morebitno plačanega višjega zneska takse bo vlagatelju vrnjena), postopek bo ustavljen, vloge pa zavržene.

Vloge za tovrstno soglasje, oddane po tem datumu bodo zavržene, morebitno plačane takse pa v celoti vrnjene vlagatelju.

Glede na navedeno torej pri prometu z nepremičninami ni potrebno več pridobivati soglasja ministrstva.

Odvetnik Gregor Verbajs

Sem odvetnik, ki pomagam podjetnikom, gospodarskim družbam in fizičnim osebam reševati pravne probleme. Moje poslanstvo je ozaveščati ljudi o pomenu pravočasnega in ustreznega reševanja njihovih pravnih problemov.

Sem avtor knjige z naslovom: The Book On Hiring The Right Lawyer – Helping You Save Millions and Your Life. Knjigo v fizični obliki lahko kupite na nemškem Amazonu, ker boste knjigo dobili zelo hitro. Link je tukaj:

Papirnata knjiga na Amazonu

Kindle (elektronsko) verzijo pa lahko dobite tukaj:

Knjiga v Kindle formatu

Če vas zanima več o sami vsebini knjige, kliknite tukaj:

https://therightlawyerbook.com/

Knjiga bo v mesecu novembru 2021 izdana tudi v slovenskem jeziku in če jo želite v slovenskem jeziku potem knjige ne kupujte na Amazonu, ampak počakajte, da vas obvestim kdaj bo knjiga uradno izšla tudi v slovenskem jeziku.

Podjetje The Legal 500, ki ocenjuje globalne odvetniške pisarne in odvetnike, me je v letu 2019 izbralo za »priporočenega odvetnika«.

Kot nekdanji vrhunski športnik v nordijski kombinaciji, sem še vedno športno aktiven.

Živim v majhni vasici pri Grosupljem s svojo ženo in dvema otrokoma.

Vir slike: e-uprava.gov.si