Pred kratkim me je več ljudi v isti sapi spraševalo o dedovanju, sodnih taksah, pogodbah, davku in deponaciji listine.

Vprašanja so bila podobna temu: »Kako bi naredil darilno pogodbo, ki jo da tisti, ki podarja stvari v deponacijo, da ne more nihče do nje, nato pa po smrti vzameš pogodbo in se vpišeš na stvareh kot lastnik in ne plačaš sodnih taks«.

Glede na to, da so v eni povedi vsebovani povsem različni instituti, katerih pomen očitno spraševalcem ni jasen in poznan, sem se odločil, da o vseh zgoraj navedenih pojmih napišem kratek članek z namenom, da pojasnim pomen vsakega od njih.

Kratko pojasnilo

Dedovanje pomeni prehod premoženja umrle osebe na drugo osebo.

Premoženje, ki ga ima zapustnik premoženja v trenutku smrti, preide na dediče. Dedovanje je lahko zakonito ali oporočno.

Zakonito je, kadar zapustnik premoženja nima napravljene oporoke.

V kolikor zapustnik napravi oporoko, se premoženje, zajeto z oporoko, deduje na podlagi oporoke, premoženje, ki ni zajeto z oporoko, pa se deduje zakonito.

Pogodba je pravni posel.

Pravni posel je izjava volje, ki jo je stranka pravnega posla izjavila, da bi nastalo, prenehalo ali se spremenilo določeno pravno razmerje.

Pogodba povzroči nastanek medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank ter je dvostranski pravni posel, ker mora biti, za veljavno sklenitev pogodbe, podano soglasje volje obeh strank.

Deponacija listine je pravni posel, pri katerem ena stranka izroči listino ali določeno količino denarja v hrambo notarju ali sodišču.

Listina ali denar sta izročena z namenom zavarovanja pravic strank.

Deponent določi pogoje, pod katerimi se lahko upravičencu izročijo listine ali denar. Po izpolnitvi pogojev in predložitvi dokaza, da je bil pogoj izpolnjen, notar ali sodišče upravičencu izroči listino ali denar.

Davek je splošna dajatev za kritje skupnih izdatkov javne uprave.

Davkov poznamo več vrst in sicer na promet nepremičnin, na darila, davek na dobiček, na dediščine, davek na dodano vrednost, itd.

Za vsak davek je skoraj predpisan svoj zakon, ki natančno določa davčno osnovo, davčne zavezance in višino davka.

Sodna taksa je predpisan znesek, ki se mora plačati državi za določeno storitev ali določeno uporabo (npr. vložitve tožbe, vložitve predloga za vpis v zemljiško knjigo…).

Zakon o sodnih taksah predpisuje kdaj, kje in v kakšni višini se plača sodna taksa.

Sklep

Delo odvetnika opravljam z veseljem in ljudem rad svetujem.

Vedno bolj opažam, da je laiku pravo težko razložiti.

Pri svojih razlagah poskušam biti kar se da praktičen in preprost.

Glede na uvodu postavljeno vprašanje, bi odgovoril, da obstaja več možnih rešitev in odgovorov. Vedno pa je potrebo vedeti, da se sodnim taksam in davkom zelo težko ognemo, če ne že skoraj nemogoče.

Verjetno je najpreprosteje, da oseba naredi darilno pogodbo s katero takoj izroči svoje premoženje.

Druga možnost je, da naredi oporoko, premoženje pa bo prešlo na drugega po smrti.

Vmes je še veliko možnosti takšnih in drugačnih pogodb.

Najpomembneje pa je, da se išče pravni odgovor in možnosti na konkreten primer. Le tako bomo lahko popolnoma ugotovili resnično dejansko stanje in relevantne okoliščine in za stranko našli najustreznejšo in učinkovitejšo pravno rešitev.

Glede na tako ugotovljeno dejansko stanje bomo prišli do zaključka, ali stranka želi skleniti pogodbo, spisati oporoko ali pa kakšen drug pravni posel.

Vsem strankam pa po drugi strani svetujem, da si že na samem začetku problema čimprej poiščejo pravno pomoč.

odvetnik Gregor Verbajs