Ta zapis pišem decembra, ko je praznični čas. Praznični čas pa ima svoj neprecenljiv čar.

Praznični čas je čas veselja, smeha in… odvzemov vozniških dovoljenj? Da, prav ste prebrali.

Medtem, ko večina išče popolna darila pa je veliko takih, ki se znajdejo v lovu na svoje odvzeto vozniško dovoljenje. Informacij in ponudb za popolna darila je v tem času na pretek, storilci prekrškov pa pravnih informacij glede postopanja v primeru začasnega odvzema vozniškega dovoljenja ne najdejo kar tako.

Zato smo za vas pripravili predmetni vodnik.

Okrašena mesta, svetleče lučke, praznično vzdušje, zrak nasičen s prijetnimi vonji prazničnih dobrot in čas za prijatelje in družino – vse to je tisto, kar naredi praznični čas prav poseben za vse nas. Vendar pa je verjetnost, da boste storili kakšen cestnoprometni prekršek, zaradi vsega prej navedenega, znatno višja.

V kolikor v primeru začasnega odvzema vozniškega dovoljenja niste pozorni na ustrezno postopanje pa vas lahko to stane zelo drago. Vozniški izpit boste morali ponovno opravljati, stroški, ki vam bodo ob tem nastali pa so vse prej kot zanemarljivi.

Vabimo vas, da si preberete spodnji pravni vodnik, saj bo, v primeru, da vam bo izrečena sankcija začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, vaše vozniško dovoljenje »na dopustu« le za kratek čas, hkrati pa si boste z branjem spodnje vsebine lahko prihranili veliko skrbi in tudi denarja.

Pa začnimo na začetku.

Vozniško dovoljenje se vam začasno odvzame, v kolikor je podan utemeljen sum, da ste kot storilec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, storili prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.[1]

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izreče, če v času dveh let dosežete ali presežete 18 kazenskih točk v cestnem prometu. Sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja vam izreče sodišče, in sicer za vse kategorije motornih vozil, za katere ste imeli dovoljenje, ko ste storili prekršek, s katerim ste dosegli oziroma presegli 18 točk.

V kolikor ste voznik začetnik pa bodite posebej previdni, saj se vam prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, in sicer za vse kategorije motornih vozil, za katere ste imeli dovoljenje izreče že v kolikor v času dveh let dosežete ali presežete 7 kazenskih točk.

 1. Kdaj vam je torej vozniško dovoljenje začasno odvzeto?

Če poenostavimo se vam vozniško dovoljenje začasno odvzame, ko obstaja utemeljen sum storitve prekrška, za katerega je predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk (oziroma 7 kazenskih točk za voznika začetnika).

Najpogosteje do začasnega odvzema pride ravno zaradi prekrška zaradi katerega se izreče stranska sankcija 18 kazenskih točk, predvsem v primeru vožnje pod vplivom alkohola ali celo prepovedanih substanc.

V primeru vinjenih voznikov smo v praksi pogosto soočeni s primeri, da vinjeni vozniki odklonijo preizkus alkoholiziranosti, saj se želijo na vsak način izogniti pravnim posledicam vožnje pod vplivom alkohola. To napako stori veliko vinjenih voznikov.

Verjetno se sprašujete zakaj je odklonitev preizkusa alkoholiziranosti napaka?

Ker je tudi odklonitev preizkusa alkoholiziranosti prekršek, za katerega se izreče 18 kazenskih točk.

Nasvet 1: Vedno ravnajte v skladu z odredbami policista in sodelujte v postopku!

Zdaj pa nasvet preberite še enkrat.

Zakaj še enkrat?

Zato, ker bi se lahko v primeru sodelovanja s policistom izkazalo, da gre za milejši prekršek, kot vas čaka v primeru odklonitve preizkusa alkoholiziranosti.

 1. Za katere prekrške je predpisana stranska sankcija (poleg globe oziroma denarne kazni) 18 kazenskih točk?

Stranska sankcija 18 kazenskih točk je predpisana za »najhujše« prekrške, zlasti:

 • v primeru vožnje pod vplivom alkohola[2],
 • vožnje pod vplivom prepovedanih substanc[3],
 • ravnanja voznika v nasprotju z odredbo policista (odklonitev preizkusa alkoholiziranosti oziroma nadalje strokovnega pregleda)[4],
 • zaradi prehitre vožnje[5] in
 • vožnje v nasprotni smeri[6].

Najpogosteje do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja pride ravno zaradi storitve enega prekrška zaradi katerega se izreče stranska sankcija 18 kazenskih točk, predvsem v primeru vožnje pod vplivom alkohola ali celo prepovedanih substanc.

V tem primeru, ko je prekršek ugotovljen neposredno na kraju prekrška vam začasni odvzem vozniškega dovoljenja izreče policija oziroma prekrškovni organ, hkrati vam policist še prepove nadaljnjo vožnjo in vam (fizično) odvzame vozniško dovoljenje ter vam o tem izda ustrezno potrdilo.[7]

Nasvet 2: Izročite vozniško dovoljenje (v fizični obliki, tj. izkaznico) prekrškovnemu organu na kraju prekrška!

Ne glede na to ali imate izkaznico pri sebi ali ne, ne morete spremeniti učinka začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, ki učinkuje ne glede na to ali imate izkaznico pri sebi ali ne. Začasni odvzem in prepoved vožnje se namreč vpišeta v uradno evidenco. V kolikor izkaznice vozniškega dovoljenja nimate pri sebi in ga zato ne morete izročiti policistu pa vas lahko prekrškovni organ še dodatno (poleg začasnega odvzema vozniškega dovoljenja) kaznuje z globo, ker kot voznik niste imeli pri sebi listine, s katero dokažete, da smete voziti vozilo v cestnem prometu.[8]

Policija oziroma prekrškovni organ nato pripravi obdolžilni predlog v katerem predlaga, da sodišče izda sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja in ga posreduje sodišču, ki vam izda sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja.

V kolikor pa je bil prekršek ugotovljen s tehničnim sredstvom ali na drug način, zaradi katerega kot storilec s kršitvijo niste bili seznanjen na kraju kršitve (denimo v primeru prehitre vožnje in radarske kontrole), se vam kot storilcu vožnja prepove in vozniško dovoljenje odvzame (šele) s sklepom o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ki ga sodišče izda na predlog prekrškovnega organa oziroma policije.

V obeh primerih je s strani sodišča izdan sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja.

 1. Prejel sem sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, kaj pa sedaj?!

Nasvet št. 3: Čim prej po začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja (bodisi na kraju prekrška ali po sklepu o začasnem odvzemu) se prijavite na kontrolni zdravstveni pregled po Zakonu o voznikih (ZVoz-1), ki ga opravljajo pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti. Seznam pooblaščenih izvajalcev najdete tukaj.

Verjetno se sprašujete zakaj se morate nemudoma prijaviti na zdravniški pregled. Odgovor je preprost: v kolikor želite »vrniti« začasno odvzeto vozniško dovoljenje boste morali vložiti predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, kateremu morate priložiti zdravniško spričevalo o uspešno opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu.

Na tem mestu velja opozoriti, da pravnega sredstva: pritožbe (zoper predlog o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja) in predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja ne gre enačiti.

V sklepu je namreč v pravnem pouku vedno naveden 3-dnevni rok za vložitev pritožbe kar veliko prava neukih strank enači s predlogom za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in se tako stranke ustrašijo, da jim ne bo uspelo opraviti zdravniškega pregleda v 3-dnevnem roku.

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja lahko vložite vse dokler traja postopek. Kljub temu pa vseeno svetujemo, da se na zdravniški pregled prijavite nemudoma, saj ga boste na ta način lahko hitreje opravili, hitreje vložili predlog in tudi hitreje s strani sodišča prejeli sklep o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in tudi vozili.

 1. Katere okoliščine upošteva sodišče pri odločanju o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja?

Eden izmed pogojev, da bo sodišče vašemu predlogu ugodilo je, da iz predloženega zdravniškega spričevala izhaja, da ste telesno in duševno zmožni za vožnjo motornih vozil. Nadalje sodišče presoja tudi, če narava in pomen očitane kršitve, vaša osebnost, vaše prejšnje življenje in druge okoliščine kažejo, da začasni odvzem vozniškega dovoljenja ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa. V zvezi s tem vas sodišče kot obdolženca lahko povabi na zaslišanje ali pa vas pozove k pisnem zagovoru, zasliši morebitne priče ali izvede druge dokaze, da lahko odloči o predlogu.

V kolikor je vaš predlog utemeljen in so izpolnjeni pogoji iz 113. d člena ZP-1, sodišče izda sklep o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, s katerim ugodi vašemu predlogu, kar pomeni, da lahko ponovno vozite.

Pri vložitvi predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja bodite pozorni na katero sodišče boste predlog vložili. Do pravnomočnosti sodbe o prekršku se predlog vloži pri sodišču, ki je izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Po pravnomočnosti sodbe o prekršku pa pri krajevno pristojnem sodišču po kraju vašega stalnega prebivališča.

Nasvet št. 4: Ne pozabite prevzeti vašega vozniškega dovoljenja pri pristojni Upravni enoti, ki ga je izdala! Prevzamete ga s sklepom o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

V kolikor imate vozniško dovoljenje fizično pri sebi pa od dne prejema sklepa o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja lahko ponovno vozite oz. uporabljate vozniško dovoljenje.

Kljub temu, da lahko na tej točki že ponovno vozite brez skrbi pa POZOR!

Četudi vam je vozniško dovoljenje vrnjeno z zgornjim sklepom, postopek tako še ni končan.

Namreč, veliko prava neukih strank je presenečenih, ko jim je vozniško dovoljenje vrnjeno, nato pa s strani sodišča prejmejo še sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja iz katerega izhaja, da jim je vozniško dovoljenje prenehalo veljati.

Ministrstvo za Pravosodje je pristojno za vodenje skupne evidence kazenskih točk. V kolikor torej dosežete oziroma presežete 18 kazenskih točk (7 kazenskih točk pri voznikih začetnikih) Ministrstvo za Pravosodje o tem obvesti sodišče.

Sodišče (ki je pristojno glede na vaše stalno prebivališče) pa mora po uradni dolžnosti izdati sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi navedenega obvestila.[9]

Če poenostavimo boste, v primeru začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, vedno prejeli s strani sodišča dva sklepa:

 • Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja in
 • Sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Poleg tega boste prejeli tudi sodbo o prekršku, s katero se po njeni pravnomočnosti (po poteku 8 dni od vročitve sodbe, v kolikor ni vložena pritožba) prekrškovni postopek pravnomočno konča.

Na tej točki je ključno, da pravilno postopate, v kolikor ne želite opravljati vozniškega izpita ponovno (ne glede na to da vam je bilo vozniško dovoljenje že začasno vrnjeno).

Nasvet št. 5: V kolikor ne želite ponovno opravljati vozniškega izpita – po prejemu sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja vložite predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja!

Če predloga ne boste vložili vam bo vozniško dovoljenje prenehalo veljati.

Okoliščine, ki jih sodišče presoja pri odločanju o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izhajajo iz sedmega odstavka 202. d člena ZP-1 in so smiselno podobne tistim, ki jih sodišče presoja pri odločanju o predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

V kolikor niste predložili zdravniškega spričevala o opravljenem kontrolnem zdravniškem pregledu po Zakonu o voznikih ga morate priložiti predlogu za odložitev izvršitve prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, sicer bo vaš predlog zavržen.

Če sodišče vašemu predlogu za odložitev izvršitve ugodi vam izreče preizkusno dobo (v trajanju od 6 do 24 mesecev) ter naloži dodatne obveznosti, kot te izhajajo iz zdravniškega spričevala.[10]

V praksi se kot dodatna obveznost najpogosteje naloži udeležba v edukacijskih delavnicah v trajanju 6 pedagoških ur. Naložene obveznosti morate opraviti v času trajanja preizkusne dobe, kot vam je bila naložena.

Nasvet št. 6: ne pozabite sodišču posredovati potrdila o vključitvi v ustrezen program (v roku 15 dni po prejemu sklepa o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja).

Nasvet št. 7: v kolikor ne želite ponovno opravljati vozniškega izpita bodite v prihodnosti med vožnjo previdni in spoštujte cestno prometne predpise! (tudi po poteku preizkusne dobe!).

Tudi po poteku preizkusne dobe.

Namreč, kot že pojasnjeno vam sodišče, na vaš predlog, s sklepom odloži prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, vam določi trajanje preizkusne dobe in naloži dodatne obveznosti.

V kolikor v času preizkusne dobe ne storite hujšega prekrška (prekršek za katerega so predpisane 3 kazenske točke ali več) in opravite vse naložene obveznosti, sodišče po uradni dolžnosti po poteku 1 leta od poteka preizkusne dobe izda sklep s katerim odloči, da se izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši.

Vendar pozor, tudi po poteku preizkusne dobe morate biti previdni. V kolikor bi po poteku preizkusne dobe ponovno storili prekršek zaradi katerega bi morali vložiti nov predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja bi ga sodišče zavrglo, če od dneva poteka preizkusne dobe, določene z zadnjim sklepom o odložitvi prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja še nista minili 2 leti.

Rezultat pa bi bil ponovno opravljanje vozniškega izpita.

V kolikor se želite izogniti negativnim pravnim posledicam začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in nadalje prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja vas opozarjamo, da aktivno sodelujete v postopku, previdno prebirate prejeta pisanja pri tem pa sledite našim zgornjim nasvetom ali pa nas kontaktirajte in bomo vse navedeno za vas storili mi.

Želimo vam lepe praznike!

ODVETNIŠKA PISARNA VERBAJS d.o.o.

Tea Vidović, odvetniška pripravnica

[1] 113.a člen ZP-1.

[2] 105. člen ZPrCP

[3] 106. člen ZPrCP

[4] 107. člen ZPrCP

[5] 46. člen ZPrCP

[6] 30 . in 38. člen ZPrCP

[7] Drugi odstavek 113. a člena ZP-1.

[8] 16. člen ZPrCP

[9] 202.č člen ZP-1.

[10] To je lahko udeležba v edukacijskih delavnicah, psihosocialnih delavnicah, na tečaju varne vožnje…